இலங்கைக்கான சைகை மொழி !

கேட்டல் குறைபாடு உள்ள மக்கள் மத்தியில் கல்வி அறிவை முன்னேற்றுவதே இற்செயற்திட்டத்தின் இலக்காகும்.

அகராதி » கற்கைநெறி »

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved