ශ‍්‍රී ලාංකික සංඥා භාෂාව !

ඇසීමේ දුබලතා පවතින ජනතාවගේ අකුරු කියවීමේ ලිවීමේ සහ සන්නිවේදන හැකියාව දියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කය වේ.

යොමුව » පාධමාලාව »

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved