සන්නිවේදනය


ශ‍්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒජන්සිය

(Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka Ltd)
අන්තර්ජාල ලිපිනය - www.icta.lk
විද්‍යුත් ලිපිනය - info@icta.lk
දුරකථන අංකය - +94112369099සීමාසහිත ඉන්ෆොලියුම් පුද්ගලික සමාගම

(Infolume (Pvt) Ltd)
විද්‍යුත් ලිපිනය - ramanah@computerland.lk
දුරකථන අංකය - +94777324184

Copyright © 2017 ICTA & Computerland International (Pvt) Ltd. All rights reserved